Algemene voorwaarden - Goochelaar Gerard

Gerard du Buf van het bedrijf ‘Magic in Communication’, ook handelend als ‘Magie in Communicatie’, gevestigd aan de Baayewei 6 - 4854 KC – Bavel – Nederland, is eigenaar van goochelaars.info en verantwoordelijk voor deze 'Algemene Voorwaarden'.

Contactgegevens

https://goochelaars.info - Baayewei 6 - 4854 KC Bavel - Nederland - Tel. +31 161 430066
Gerard du Buf is CEO van Magic in Communication. Hij is te bereiken via info@goochelaars.info.

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Magic in Communication is onder de naam Goochelaar Gerard (hierna: MIC) te boeken als goochelaar, spreker, workshopdocent en kerstman, met als doel om de overeengekomen dienst aan opdrachtgevers te leveren.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn bedongen ten behoeve van de diensten van MIC alsmede ten behoeve van afgesproken samenwerkingen die MIC voor de desbetreffende opdracht is aangegaan. Waar in deze voorwaarden gesproken wordt over MIC dient daarvoor tevens gelezen te worden: iedereen die (eventueel) bij het samenwerkingsverband onder de naam MIC is aangesloten.

Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten die worden gegeven aan MIC en voorts op alle verbintenissen die uit de wet of uit overeenkomsten voortvloeien voor MIC. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers, leveranciers en andere derden zijn niet van toepassing en worden nadrukkelijk niet door MIC aanvaard.

2.2 Deze algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op de website Goochelaars.info

2.3 Magic in Communication is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 20135413.

2.4 Alle aan MIC verbonden en/of met hen samenwerkende medewerkers en alle rechtsopvolgers onder algemene titel kunnen zich op deze voorwaarden beroepen.

Opdracht

3.1 Na overleg tussen opdrachtgever en MIC, eventueel via een optionele offerte, stuurt MIC per mail een opdrachtbevestiging met daarin de inhoud van de opdracht en alle relevante details zoals datum en prijs. Opdrachtgever dient hierop binnen 48 uur te reageren indien hierin wijzigingen gewenst zijn. Na deze periode wordt de informatie in de opdrachtbevestiging bindend.

3.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend rechtstreeks aan MIC te zijn verstrekt en niet aan enige hulppersoon. De werking van art.7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

3.3 Opdrachtgever staat volledig in voor alle opdrachten van en contacten met bij/voor opdrachtgever werkende personen of derden.

3.4 MIC is te allen tijde bevoegd de opdracht op elk moment met inachtneming van een redelijke termijn op te zeggen.

Honorarium

4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal het honorarium van MIC worden berekend op basis van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs.

4.2 Het tarief wordt bij het aangaan van de opdracht overeengekomen door mededeling van dit tarief aan opdrachtgever, die met het tarief akkoord wordt geacht te zijn indien hij dit tarief na mededeling niet terstond heeft afgewezen. Alle bedragen zijn exclusief btw. Het tarief kan jaarlijks worden geïndexeerd op grond van de het prijsindexcijfer consumpties gezinshuishoudens van het CBS en kan overigens na voorafgaande aankondiging worden aangepast.

4.3 Er wordt na het optreden, of uiterlijk per het einde van elke kalendermaand door MIC gefactureerd onder vermelding van een specificatie van de verrichtte werkzaamheden.

4.4 Betaling van de declaratie dient plaats te vinden binnen 3 weken na dagtekening, tenzij uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling van de factuur zullen extra kosten in rekening worden gebracht volgens de wettelijke regeling van art 6:96 BW.

4.5 MIC is gerechtigd tot zekerheid van betaling een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

Annulering

5.1. Bij een annulering die minder dan 8 dagen voor de datum van de opdracht geschiedt is opdrachtgever 100 procent van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan MIC.

5.2. Bij annulering die 8 tot 14 dagen voor de datum van opdracht geschiedt is opdrachtgever 50 procent van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan MIC.

5.3. Bij annulering die 15 tot 21 dagen voor de datum van opdracht geschiedt is opdrachtgever 25 procent van het overeengekomen bedrag verschuldigd aan MIC.

5.4. Bij annulering die meer dan 21 dagen voor de datum van opdracht zijn er geen kosten verschuldigd aan MIC.

5.5. Wanneer de annulering gedwongen geschiedt door covid- of andere overheidsgerelateerde maatregelen is er sprake van overmacht en zijn er geen kosten verbonden aan het niet doorgaan van de opdracht.

Aansprakelijkheid

6.1 Magie in Communicatie (hierna MIC) is aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever lijdt en die het gevolg is van een aan MIC toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

6.2 De vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat door MIC voor de (onderhavige) overeenkomst (exclusief BTW) met de opdrachtgever is overeengekomen met een maximum van € 1000 voor schade aan personen of zaken en een maximum van € 500 voor directe vermogensschade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten.

6.3 Vorderingen tot betalingen van schadevergoeding vervallen na verloop van 6 maanden na de dag waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van MIC voor die schade.

Klachten- en geschillenregeling

7.1 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, dienen in eerste instantie te worden voorgelegd aan MIC.

7.2 Geschillen die niet naar wederzijdse tevredenheid kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met MIC aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl)

7.3 De opdrachtgever dient zijn klacht aan MIC voor te leggen binnen een maand na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.

7.4 MIC zal binnen vier weken na ontvangst van de klacht schriftelijk een oplossing aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de opdrachtgever de klacht indienen bij de Geschillencommissie.

7.5 De opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk 6 maanden na de schriftelijke reactie van MIC voorleggen aan de Geschillencommissie. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

Slotbepalingen

8.1 Ingeval van een klacht kan de opdrachtgever zich wenden tot dhr. G. du Buf. De klacht zal op adequate wijze in behandeling worden genomen.

8.2 Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en MIC is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Bavel, 1 december 2022